Regulaminy

 

Regulamin zakupów w sklepie biznesowym ICAN.pl

ustalony przez „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, tel.: 22 250 11 44, faks: 22 250 20 99, e-mail: sklep@ican.pl lub infolinia@ican.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa:

1.1.1. definicje pojęć użytych w Regulaminie;
1.1.2. zasady korzystania i dostępu do Sklepu;
1.1.3. zasady rejestracji w Sklepie;
1.1.4  procedurę zawierania Umowy;
1.1.5. wymagania techniczne dotyczące Sklepu;
1.1.6. cenę i terminy płatności;
1.1.7. formy płatności;
1.1.8. zasady dostawy Towarów;
1.1.9. zasady dostępu do Treści cyfrowych;
1.1.10. zasady ochrony danych osobowych;
1.1.11. zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
1.1.12. rękojmię i reklamację z tytułu rękojmi w przypadku Konsumenta;
1.1.13. warunki odstąpienia od Umowy;
1.1.14. rozwiązywanie sporów z Konsumentem;
1.1.15. postanowienia dotyczące Klienta niebędącego Konsumentem;
1.1.16. zasady zmiany Regulaminu;
1.1.17. inne postanowienia.

1.2. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów, jak i przedsiębiorców, z zastrzeżeniem że:

1.3.1. postanowienia pkt. 13. i 15. Regulaminu, skierowane są do wyłącznie Klienta będącego Konsumentem.
1.3.2. postanowienia pkt. 14. Regulaminu, skierowane są wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
1.3.3. postanowienia pkt. 16. Regulaminu, skierowane jest wyłącznie do Klienta niebędącego Konsumentem.

1.4. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż przepisy prawa, w tym Ustawy o prawach konsumenta nie wiążą Konsumenta, a w ich miejsce stosuje się przepisy prawa. Wątpliwości w zakresie interpretacji Regulaminu rozstrzygane są na korzyść Konsumenta.

1.5. ICAN nieodpłatnie udostępnia Regulamin pod adresem internetowym https://sklep.ican.pl/regulaminy w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

2.1. Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie: 

2.1.1. IBA – multimedialny program e-learningowy ICAN Business Advisor składający się z modułów tematycznych poświęconych tematyce zarządzania przedsiębiorstwem oraz biznesu;
2.1.2. ICAN– „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa;
2.1.3. Klient– osoba fizyczna albo działająca przez umocowaną osobę: osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę z ICAN za pośrednictwem Sklepu;
2.1.4. Kod rabatowy – kod wydawany przez ICAN, który umożliwia nabycie Produktów, Towarów lub Usług w cenie niższej niż wskazana w Sklepie o określoną wartość kwotową lub procentową;
2.1.5. Konferencja– konferencja organizowana przez ICAN lub we współudziale ICAN;
2.1.6. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z ICAN czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
2.1.7. Konto – konto utworzone zgodnie z Regulaminem Konta myICAN dostępnym pod adresem: https://ican.pl/regulamin-myican umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Sklepu niedostępnych dla niezarejestrowanych Klientów;
2.1.8. Konto myICAN – przestrzeń sieciowa umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z jego uprawnień w serwisie myican.pl, a także z innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez ICAN np. korzystanie z Konta w serwisie sklep.ican.pl;
2.1.9. Polityka prywatności – polityka prywatności ICAN dostępna pod adresem https://www.ican.pl/prywatnoschttps://www.hbrp.pl/polityka;
2.1.10. Produkt– IBA, Konferencja, Magazyny, Szkolenie, Towary, Treści cyfrowe, Usługi, Webinarium oraz każda inna rzecz, którą można nabyć lub uzyskać do niej dostęp za pośrednictwem Konta, Konta myICAN lub innych serwisów internetowych ICAN;
2.1.11. Przedsprzedaż – udostępnienie Klientom możliwości złożenia Zamówienia na Produkty oznaczone etykietą „Przedsprzedaż” lub inną równoważną, które nie są jeszcze dostępne na polskim rynku;
2.1.12. Regulamin – ten Regulamin zakupów w Sklepie biznesowym ICAN.pl;
2.1.13. Sklep– sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.ican.pl  prowadzony przez ICAN, umożliwiający zawieranie online Umowy między ICAN a Klientem;
2.1.14. Szkolenie – cykl wykładów i ćwiczeń zorganizowanych w formie cyklicznych, tematycznych sesji szkoleniowych, realizowanych przez ICAN na rzecz Klienta zgodnie z ich programem wskazanym w informacji o Szkoleniu.
2.1.15. Towary – rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym egzemplarze utworów, będące przedmiotem sprzedaży w Sklepie, między innymi czasopisma wydawane przez ICAN i książki;
2.1.16. Treści cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez ICAN na rzecz Klienta, za zapłatą ceny, z których korzystanie jest możliwe za pośrednictwem Konta my ICAN lub urządzenia końcowego Klienta za wcześniejszym ich pobraniem na to urządzenie z Konta;
2.1.17. Umowa – umowa zawarta pomiędzy ICAN i Klientem na podstawie Regulaminu z użyciem środków porozumiewania się na odległość;
2.1.18. Usługi– należy przez to rozumieć IBA, Szkolenia, Konferencje, Klub HR, Webinarium, inne dostępne w Sklepie. Zasady świadczenia poszczególnych usług określone zostały w załącznikach do Regulaminu lub w odrębnych regulaminach usług;
2.1.19. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
2.1.20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2.1.21. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Konta. Użytkownik może być jednocześnie Klientem lub może działać w imieniu Klienta posiadając stosowne umocowanie;
2.1.22. Webinarium – internetowy wykład, w którym udział można wykupić w Sklepie, lub nagranie wykładu, do którego dostęp można kupić;
2.1.23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość stanowiące ofertę zawarcia Umowy, która zawiera dane Klienta i określa Produkt.

3. Korzystanie i dostęp do Sklepu

3.1. Sklep prowadzony jest przez ICAN.3.2. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3.3. Warianty dotyczące poszczególnych Produktów, są widoczne w witrynie Sklepu.
3.4. Za pośrednictwem Sklepu Klient może:
3.4.1. kupić Produkty dostępne w Sklepie;
3.4.2. zapoznać się z opisem poszczególnych Produktów oferowanych przez ICAN.
3.5. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Klienta i/lub Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Klient i/lub Użytkownik zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się̨ od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.
3.6. Dostęp do Sklepu jest możliwy w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem:
3.6.1. okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Klient i/lub Użytkownik; 
3.6.2. okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które ICAN nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej);
3.6.3. okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania, nie więcej jednak niż łącznie 12 godzin miesięcznie.

4. Zasady rejestracji w Sklepie

4.1. Rejestracja w Sklepie polega zawarciu z ICAN nieodpłatnej umowy dotyczącej Konta myICAN za pośrednictwem odpowiedniego formularza, w ramach której tworzone jest Konto w Sklepie.

4.2. Nie wymaga utworzenia Konta:
4.2.1. przeglądanie Produktów dostępnych do nabycia w Sklepie;
4.2.2. zakup wyłącznie Towarów w Sklepie (w celu zakupu Produktów innych niż Towary albo Towarów łącznie z innymi Produktami, rejestracja jest wymagana).

4.3. Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących funkcjonalności w Sklepie:
4.3.1. robienie zakupów w Sklepie;
4.3.2. przejście do Konta myICAN;
4.3.3. przechowywanie historii zakupów Klienta;
4.3.4. tworzenie listy zakupów;
4.3.5. wyświetlanie informacji o zakupionych Produktach;
4.3.6. pobieranie Treści cyfrowych dostępnych za pośrednictwem Konta,tj.: e-booków i audiobooków;
4.3.7. korzystanie z innych funkcji Sklepu (np. korzystanie z Kodów rabatowych) niedostępnych dla niezarejestrowanych Klientów.

5. Procedura zawierania Umowy

5.1. Aby złożyć Zamówienie w Sklepie, należy wykonać następujące kroki:
5.1.1. dodać Produkt do koszyka i wybrać jego ilość;
5.1.2. zalogować się (jeśli Użytkownik posiada już zarejestrowane Konto) lub utworzyć Konto;
5.1.3. wypełnić formularz Zamówienia oraz podać dane wymagane w formularzu;
5.1.4. uzupełnić dane do faktury, jeśli są inne niż dane z Zamówienia, a w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem niezbędne jest także podanie nazwy firmy i NIP;
5.1.5. wybrać adres dostawy oraz sposób dostawy (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Zamówienie obejmuje Towary);
5.1.6. wybrać formę płatności;
5.1.7. zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia,
5.1.8. podać inne wymagane informacje i/lub złożyć inne oświadczenia;
5.1.9. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” lub inny równoznaczny, który jest wyświetlany w witrynie Sklepu.

5.2. Zakup Towarów nie wymaga rejestracji. Aby złożyć Zamówienie, bez rejestracji należy podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące adresu dostawy, wybrać sposób dostawy i formę płatności oraz zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwi złożenie Zamówienia.

5.3. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia wysłanego przez ICAN pod adres e-mail podany podczas składania Zamówienia. ICAN potwierdzi przyjęcie Zamówienia w terminie do 2 dni od momentu złożenia Zamówienia. Jeśli w tym terminie ICAN nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia, Umowa nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.

5.4. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia Zamówienia, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki „spam” lub równoznacznej w swojej skrzynce pocztowej lub o kontakt z ICAN pod adres poczty elektronicznej: sklep@ican.pl lub za pośrednictwem numeru telefonu: 22 11 33 444.

5.5. Modyfikacja Zamówienia Klienta po kliknięciu w pole „Zamawiam i płacę” lub inne równoznaczne, nie jest możliwa.

5.6. Umowa zawarta pomiędzy ICAN a Konsumentem dotycząca zakupu danego Produktu, ma charakter terminowy i trwa przez okres wykonania Umowy.

5.7. Jeżeli ICAN jest zobowiązany przesłać Towar Konsumentowi do wskazanego przez niego miejsca (adres dostawy), miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia. W przypadku Umów zawieranych z Klientem niebędącym Konsumentem miejsce spełnienia świadczenia ustalane jest na zasadach ogólnych.

5.8. Czas realizacji Zamówienia wynosi 7 dni i liczony jest od dnia:
5.8.1. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego ICAN ­– w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą,
5.8.2. zawarcia Umowy – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem,
5.8.3. premiery Produktu – w przypadku Przedsprzedaży;

5.9. Do czasu realizacji Zamówienia określonego w pkt. 8 Regulaminu należy doliczyć czas dostawy, który każdorazowo prezentowany jest w czasie składania Zamówienia w zakładce „Metoda dostawy” lub innej równoważnej. Szczegółowe postanowienia na temat dostarczania Produktów objętych Zamówieniem zostały określone w pkt. 9-10 Regulaminu.

6. Wymagania techniczne dotyczące Sklepu

6.1. Aby skorzystać ze Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
6.1.2. posiadanie komputer typu PC z możliwością odtwarzania plików audio-wideo lub tablet lub telefon z dostępem do Internetu;
6.1.3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge 40 lub nowsza z włączoną obsługą ActiveX, obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;
6.1.4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli;
6.1.5. zainstalowana przeglądarka plików PDF (Acrobat Reader 8.x lub nowszy);
6.1.6. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
6.1.7. posiadanie aktywnego Konta myICAN (wymagane jedynie w przypadku korzystania z funkcjonalności Sklepu dostępnych w ramach Konta).

6.2. W ramach Sklepu wykorzystywane są pliki cookies, które zapisywane są w systemie teleinformatycznym Klienta. Pliki te wykorzystywane są w celach technicznych do poprawnego złożenia Zamówienia w Sklepie.

7. Cena i termin płatności

7.1. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile jest przewidziany dla danych Produktów, nie zawierają jednak kosztów dostawy.

7.2. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy podczas składania Zamówienia. Koszty dostawy widoczne są w zakładce „Metoda dostawy” lub innej równoważnej.

7.3. Całkowity koszt Zamówienia uwzględniający cenę Produktów oraz koszt dostawy wskazany jest w zakładce dostępnej podczas składania Zamówienia „Podgląd Zamówienia” lub innej równoważnej.

7.4. ICAN wystawi Klientowi fakturę elektroniczną i prześle ją drogą elektroniczną pod adres poczty elektronicznej Klienta podany w Zamówieniu, na co Klient wyraża zgodę.

7.5. ICAN wystawi fakturę elektroniczną z zachowaniem autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności jej treści. Faktura elektroniczna zostanie wystawiona w formacie Adobe Portable Document Format lub innym powszechnie stosowanym formacie.

7.6. Zgoda, o której mowa w pkt. 7.4. Regulaminu, może być w każdym czasie wycofana. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do ICAN o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek pod adres poczty elektronicznej ICAN: sklep@ican.pl.

7.7. ICAN zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów. Zmiana cen Produktów nie ma wpływu na Umowy zawarte przed tą zmianą.

7.8. Z Kodów rabatowych mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani Klienci. Kody rabatowe nie łączą się. Kody rabatowe mają określony termin ważności, po upływie którego skorzystanie z Kodu rabatowego jest niemożliwe.

7.9. Z zastrzeżeniem pkt. 7.11.-7.12. Regulaminu, Klient jest zobowiązany do zapłaty całkowitego kosztu Zamówienia nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez ICAN. W przypadku braku płatności w tym terminie zostanie przesłany e-mail z przypomnieniem. Od tego czasu Klient będzie miał jeszcze dodatkowe 2 dni na uregulowanie płatności. W przypadku braku płatności w dodatkowym terminie Zamówienie zostanie anulowane, co skutkuje brakiem konieczności jego realizacji przez ICAN.

7.10. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania anulowania Zamówienia na adres e-mail podany przy składaniu Zmówienia. 

7.11. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7.12. Jeśli przedmiotem Umowy jest dostarczanie Treści cyfrowych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności z góry.

8. Formy płatności

8.1. Informacje o dostępnych formach płatności określone są:
8.1.1. w witrynie internetowej Sklepu pod adresem: https://sklep.ican.pl/metody-platnosci
8.1.2. w zakładce „Forma płatności” lub innej równoważnej w trakcie składania Zamówienia w Sklepie.

8.2. Sklep umożliwia w szczególności następujące formy płatności:
8.2.1. karta płatnicza;
8.2.2. przelew elektroniczny (e-przelew);
8.2.3. bezpośredni przelew na rachunek bankowy ICAN wskazany po wyborze tej formy płatności podczas składania Zamówienia (dodatkowo po złożeniu Zamówienia w Sklepie, Klient otrzymuje e-mail z numerem rachunku bankowego ICAN).
8.2.4. płatność przy odbiorze.

8.3. Rozliczenia transakcji przelewu elektronicznego i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

8.4. Nie jest możliwe łączenie różnych form płatności przy opłaceniu jednego Zamówienia.

9. Dostawa Towarów 

9.1. Punkt 9. Regulaminu dotyczy wyłącznie dostawy Towarów. Zasady dostarczenia lub dostępu do pozostałych Produktów objętych Zamówieniem zostały określone w pkt. 10

9.2. Informacje o dostępnych sposobach dostawy oraz czasie dostawy określone są w zakładce „Metoda dostawy” lub innej równoważnej w trakcie składania Zamówienia w Sklepie.

9.3. W przypadku, gdy w ramach Zamówienia Klient zamawia Produkty z rożnych kategorii produktowych (np. Zamówienie obejmuje Produkty oznaczone etykietą „Przedsprzedaż” lub inną równoważną), Zamówienie może zostać podzielone na tyle części, ile jest kategorii danego Produktów, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji Zamówienia, w tym sposobu dostawy.

9.4. ICAN może ustalić wartość Zamówienia złożoną przez Klienta na poszczególne Produkty, której osiągnięcie będzie powodowało brak obciążania Klienta kosztami dostarczenia Towarów.

9.5. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany w toku składania Zamówienia termin.

9.6. Po złożeniu Zamówienia Klient może dokonać zmiany adresu dostawy telefonicznie przez infolinię ICAN pod numerem tel.: 22 11 33 444. Zmiana adresu może nastąpić aż do momentu zgłoszenia przewoźnikowi przez ICAN danych adresowych Klienta.

9.7. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego dokładnego oraz aktualnego adresu, pod który ma być dostarczony towar objęty Zamówieniem. ICAN nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru, jeśli jest to wynikiem podania błędnego adresu dostawy przez Klienta.

10. Dostęp do Treści cyfrowych

10.1. Dostęp do Produktów stanowiących Treści cyfrowe możliwy jest za pośrednictwem:
10.1.1. Konta w przypadku Treści cyfrowych możliwych do pobrania na urządzenie końcowe Użytkownika;
10.1.2. Konta myICAN w przypadku pozostałych Treści cyfrowych udostępnianych w formie transmisji w czasie rzeczywistym lub na żądanie.

10.2. Postanowienia dotyczące funkcjonalności Treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony, a także postanowienia dotyczące mających znaczenie interoperacyjnościach Treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem znajdują się w poszczególnych regulaminach Produktów stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu.

11. Ochrona danych osobowych

11.1 W przypadku osób fizycznych ICAN jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu. 

11.2. Dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu zawarcia Umowy między ICAN, a Klientem oraz w celu marketingu bezpośredniego. Klient może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych także w innym celu.

11.3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie Umowy.

11.4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych ICAN nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji Umowy, chyba że Klient wyrazi na to odrębną zgodę. 

11.5. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

12. Reklamacje

12.1. Punkt 12. Regulaminu dotyczy wszelkich reklamacji, z wyjątkiem reklamacji z tytułu rękojmi za wady Produktów, które reguluje pkt. 13. Regulaminu.

12.2. Wszelkie reklamacje w szczególności dotyczące Konta, Sklepu lub usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient i/lub Użytkownik może złożyć:
12.2.1. na piśmie pod adres:
ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
12.2.2. drogą elektroniczną pod adres poczty elektronicznej ICAN: sklep@ican.pl

12.3. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji:
12.3.1. danych kontaktowych Klienta w szczególności adres lub adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji;
12.3.2. informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości;
12.3.3. żądanie Klienta.

12.4. Wymogi wskazane w pkt. 3 Regulaminu stanowią jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

12.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez ICAN następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

13. Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi w przypadku Konsumenta

13.1. ICAN jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad.

13.2. Jeżeli otrzymany przez Konsumenta Produkt jest wadliwy, Konsument może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od ICAN z tytułu rękojmi za wady Produktu. Rękojmia nie dotyczy Produktów, co do których Konsument został poinformowany o ich wadach.

13.3. Oświadczenie Konsumenta o skorzystaniu z jego uprawnień z tytułu rękojmi powinno zostać złożone ICAN na piśmie lub pocztą elektroniczną. Oświadczenie:
13.3.1. składane na piśmie powinno zostać skierowane pod adres:
ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
13.3.2. pocztą elektroniczną powinno być skierowane pod adres poczty elektronicznej: sklep@ican.pl

13.4. W przypadku wady Produktu Konsument może:
13.4.1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że ICAN niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez ICAN albo ICAN nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
13.4.2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. ICAN jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Nie dotyczy to sytuacji, w której doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez ICAN.

13.5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na koszt ICAN pod następujący adres:
ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa.

13.6. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że ICAN uznał reklamację za uzasadnioną.

13.7. ICAN odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

14. Odstąpienie od Umowy

14.1. Konsument może odstąpić od Umowy dotyczącej Produktu zawartej za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 14.7. i 14.11 Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
14.1.1. dla Umowy, w wykonaniu której ICAN wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę̨ trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
14.1.1.1. obejmuje wiele rzeczy, które są̨ dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
14.1.1.2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
14.1.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.

14.2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, powinien złożyć w tym celu stosowne oświadczenie:
14.2.1. na piśmie pod adres:
ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
14.2.2. drogą elektroniczną pod podany adres poczty elektronicznej: sklep@ican.pl

14.3. Oświadczenie można (nie ma takiego obowiązku) złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu lub skorzystać ze wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu istotne jest, aby zostało wysłane do ICAN przed upływem terminu do złożenia oświadczenia oraz wyraźnie wynikała z niego wola Konsumenta dotycząca odstąpienia od Umowy zawartej z ICAN.

14.4. ICAN prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pod podany przez Konsumenta podczas składania Zamówienia adres e-mail.

14.5. Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy powoduje, że Umowa jest uznawana za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone także zanim ICAN przyjmie ofertę zawarcia Umowy pochodzącą od Konsumenta, w takiej sytuacji oferta przestaje wiązać.

14.6. ICAN zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostawy Towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy Towaru do Konsumenta przez ICAN dostępnego podczas składania Zamówienia.

14.7. ICAN nie zwróci żadnych kosztów dodatkowych poniesionych przez Konsumenta, w szczególności w sytuacji gdy Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy Towaru do Konsumenta.

14.8. Zwrot wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, przy czym ICAN może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia  przez Konsumenta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14.9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. ICAN może dokonać zwrotu płatności także w inny sposób, jeśli Konsument wyraźnie wyrazi na to zgodę,  który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

14.10. Konsument, który odstąpił od Umowy, ma obowiązek zwrócić Towar ICAN niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Termin jest zachowany, jeśli odesłanie Towaru nastąpiło przed jego upływem.

14.11. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Do bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru zalicza się koszty przesyłki.

14.12. Konsument ponosi wobec ICAN odpowiedzialność, jeśli Towar zwrócony ma mniejszą wartość wskutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

14.13. ICAN nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez ICAN należytej staranności, w szczególności prób ustalenia danych potrzebnych do zwrotu należności, Konsument:
14.13.1. nie prześle ICAN numeru rachunku, na który ma zostać dokonany zwrot; lub gdy odpowiedź na wezwanie otrzymane od ICAN nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu;
14.13.2. podał na wezwanie ICAN błędny numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

14.14. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
14.14.1. o świadczenie usług, jeżeli ICAN wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 14.14.2. ICAN utraci prawo odstąpienia od Umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
14.14.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
14.14.4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
14.14.5. w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
14.14.6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
14.14.7. o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta zanim upłynął terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez ICAN o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

14.7. W przypadku Umów, których przedmiotem jest świadczenie usług, Konsument może złożyć ICAN oświadczenie, na podstawie którego ICAN rozpocznie realizację usługi przed upływem terminu do odstąpienia. W sytuacji, w której Konsument odstąpi od takiej Umowy po złożeniu oświadczenia, na podstawie którego ICAN rozpocznie świadczenie usługi przed upływem terminu na odstąpienie, jest zobowiązany do zapłaty ICAN za świadczenia, które ICAN spełnił na jego rzecz, do chwili odstąpienia od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, w których Konsument wskutek wyrażenia zgody na realizację na jego rzecz świadczenia traci prawo do odstąpienia od Umowy.

15. Rozwiązywanie sporów z Konsumentem

15.1. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do Stałego Sądu Polubownego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

15.2. Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub zwrócić się do organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

15.3. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

16. Postanowienia dotyczące Klienta, niebędącego Konsumentem

16.1. W przypadku Umowy zawieranej z Klientem niebędącym Konsumentem, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność ICAN z tytułu rękojmi jest wyłączona.

16.2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność ICAN w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy.

16.3. W odniesieniu do Klienta niebędącego Konsumentem ICAN może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

16.4. Postanowienia pkt. 16 Regulaminu, za wyjątkiem pkt. 1 Regulaminu, nie stosuje się do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

16.5. Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt. 14 Regulaminu.

17. Zmiana Regulaminu

17.1. ICAN może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie z następujących przyczyn:
17.1.1. zmiana procedury zawierania Umowy;
17.1.2. dodanie nowych Produktów do zakupu w Sklepie lub zmiana warunków Produktów lub usunięcie z oferty Produktów określonych w Regulaminie;
17.1.3. zmiana sposobu korzystania z Produktów dostępnych w Sklepie;
17.1.4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną lub warunków korzystania ze Sklepu;
17.1.5. konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub orzeczeń sądów, decyzji, zaleceń lub rekomendacji właściwych organów i/lub organizacji społecznych lub branżowych;
17.1.6. zmiana zasad ochrony danych osobowych,
17.1.7. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
17.1.8. konieczność́ usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich występujących w Regulaminie;
17.1.9. zmiana danych ICAN;
17.1.10. zmiana numerów telefonów, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie.

17.2. W przypadku zawarcia Umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeśli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy.

17.3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, ICAN opublikuje tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej https://sklep.ican.pl/regulaminy oraz prześle jego treść pod adres poczty elektronicznej Klienta, co oznacza, że Regulamin zostanie udostępniony w taki sposób, aby Klient mógł go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

17.4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy (inne niż wskazane w pkt. 17.2. Regulaminu) zawarte przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

18. Inne postanowienia

18.1. Umowy z Klientem zawierane przez ICAN zawierane są w języku polskim.

18.2. Komunikacja z ICAN odbywa się w następujący sposób:
18.2.1. telefonicznie, pod numerem: 22 11 33 444 lub 22 250 11 44 (opłata według taryfy operatora);
18.2.2. drogą elektroniczną, pod adresem: infolinia@ican.pl.

18.3. Koszt komunikacji wskazanej w pkt. 2 Regulaminu, jak również każdej innej komunikacji wskazanej w Regulaminie oraz koszt korzystania ze środków porozumiewanie się na odległość w celu zawarcia Umowy i/lub komunikacji jest uzależniony od stawek operatora, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta Klient.

18.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

18.5. Tytuły paragrafów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy dla interpretacji Regulaminu. 

18.6. W przypadku stosowania ogólnych warunków umów, regulaminów lub innych wzorców umownych przez Klienta, nie mają one zastosowania do umów zawieranych zgodnie z Regulaminem.

18.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2021 r. i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z ICAN za pośrednictwem Sklepu.

18.8. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Klientowi przed zawarciem Umowy.

18.9. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki określające szczegółowe zasady realizacji Umowy w zakresie poszczególnych Produktów oraz prawa i obowiązki stron Umowy, tj.:
18.9.1. Regulamin Konta myICAN https://ican.pl/regulamin-myican;
18.9.2. Zasady sprzedaży e-booków i audiobooków Regulaminy - wiedza najwyższej jakości (ican.pl);
18.9.3. Zasady sprzedaży Treści cyfrowych udostępnianych w formie transmisji w czasie rzeczywistym lub na żądanie, np. Webinarium Regulaminy - wiedza najwyższej jakości (ican.pl);
18.9.4. Zasady korzystania z IBA https://www.ican.pl/Regulamin_IBA.pdf;
18.9.5. Zasady świadczenia usługi Elite Sales Program Elite Sales Program (ican.pl)
18.9.6. Zasady świadczenia usługi Szkolenia ICAN Institute w Warszawie | Kształcimy liderów biznesu.

18.10. W zakresie nieuregulowanym w załącznikach, stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu.

18.11. W przypadku sprzeczności postanowień załączników z postanowieniami Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

......................................................................................
miejscowość i data

......................................................................................
nr zamówienia

ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
al. Niepodległości 18,
02-653 Warszawa
NIP 5851072522

 

Oświadczam, że odstępuję od Umowy dotyczącej następujących Produktów:

Nazwa produktu i liczba
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

 

......................................................................................
Imię i nazwisko

......................................................................................
Adres:

......................................................................................
NIP (jeśli dotyczy)

......................................................................................
E-mail wskazany w Zamówieniu

......................................................................................
Numer konta (rachunku bankowego), na który mają zostać zwrócone środki

 

......................................................................................
podpis (nie jest konieczny przy przesyłaniu emailem)

 

 

Regulaminy promocji w sklepie biznesowym ICAN.pl

Regulamin promocji 'Dziękujemy za zakupy' [15.04.2021 - 15.04.2022]

Regulamin określa zasady promocji w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: https://www.ican.pl/sklep/ („Sklep biznesowy ICAN”)

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Dziękujemy za zakupy” jest „ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („ICAN”), pod adresem al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, REGON: 190477387
 2. Z promocji „Dziękujemy za zakupy” mogą korzystać klienci, którzy w okresie od 15 kwietnia 2021 r. do 15 kwietnia 2022 r. zakupią dowolny produkt / produkty z wysyłką za pośrednictwem poczty bądź kuriera albo paczkomatu w Sklepie biznesowym ICAN.
 3. Promocja polega na przekazaniu klientowi wraz z przesyłką zawierającą zamówienie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, wydrukowanego kuponu zawierającego kod rabatowy  w postaci zniżki procentowej w wysokości 10%. Każdy kod rabatowy ma swój indywidualny termin ważności, co oznacza, że po upływie terminu ważności kodu rabatowego skorzystanie z kodu nie będzie możliwe.
 4. Kod rabatowy będzie stanowił ciąg znaków, po wpisaniu którego w procesie składania zamówienia, cena jednego produktu dowolnie wybranego przez klienta z kategorii książki i/lub ebooki i/lub audiobooki dostępnego w okresie promocji w ofercie Sklepu biznesowego ICAN („produkt objęty promocją”) ulega obniżeniu. Kod rabatowy nie obniży ceny innych produktów (ani kosztów dostawy), nawet jeśli znajdują się w tym samym zamówieniu, co produkt objęty promocją. W sytuacji, gdy zamówienie będzie obejmować więcej niż jeden produkt objęty promocją, kod rabatowy obniży cenę tylko jednego produktu objętego promocją, który został dodany do koszyka jako pierwszy w procesie składania zamówienia.
 5. Otrzymany od ICAN Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.
 6. Aby skorzystać w kodu rabatowego należy przy finalizacji zamówienia wpisać ciąg znaków stanowiących kod rabatowy w polu „Wpisz kod rabatowy”, a następnie zatwierdzić. Jeśli produkt spełnia wszystkie warunki promocji „Dziękujemy za zakupy”, jego cena zostanie odpowiednio obniżona.
 7. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez klienta konta w Sklepie biznesowym ICAN, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie biznesowym ICAN.
 8. Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za kod rabatowy.
 9. Promocja „Dziękujemy za zakupy” nie łączy się z innymi promocjami Sklepu biznesowego ICAN (w tym zniżkami). Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden kod rabatowy.
 10. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji „Dziękujemy za zakupy” mają charakter informacyjny.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji „Dziękujemy za zakupy” będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 12. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej: Regulaminy - wiedza najwyższej jakości (ican.pl).
 13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2021 r.
 14. W zakresie nieuregulowanym tym regulaminem, w szczególności w zakresie zasad odstąpienia od umowy, zastosowanie ma Regulamin zakupów w sklepie biznesowym ICAN: Regulaminy - wiedza najwyższej jakości (ican.pl)